Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Adatvédelem 

Tájékoztató a www.ferrowebshop.hu, www.furdoszobawebshop.hu, intermatex.hu oldalakhoz.

  Felhasználók regisztrációjához kapcsolódó adatkezelés Megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés Garanciális igények kezeléséhez kapcsolódó adatkezelés  
Adatkezelő
(aki jogosult a megadott személyes adatait érintő döntések meghozatalára)
név: VARTE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1047 Budapest, Megyeri út 7/a.
cégjegyzékszám: 01 09 706643 
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Elérhetőségek:
székhely/postai levelezési cím: 1047 Budapest, Megyeri út 7/a.
e-mail postafiók:
telefonszám: +36 1 
weboldal: www.furdoszobawebshop.hu
Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.furdoszobawebshop.hu
Adatkezelés célja
 
(azaz, milyen cél érdekében kezeljük a számunkra megadott személyes adatait)
 
A weboldalon regisztrált felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése; továbbá a jövőbeli megrendeléseinek teljesítése, nyomon követése, számlázás A Weboldalon leadott Megrendeléseinek teljesítése, nyomon követése, számlázás Jótállási, szavatossági igények kezelése (jogosult és termék beazonosítása, igény elbírálása és teljesítése)  
Az adatkezelés jogalapja
 
(azaz, milyen felhatalmazás / jogosultság alapján kezeljük az Ön személyes adatait)
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikkének rendelkezései szerint az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben arra valamely a rendeletben rögzített jogalappal rendelkezünk. Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy a fenti célú adatkezeléseink milyen felhatalmazáson (jogalapon) nyugszanak.
Ön a weboldalon történő regisztrációjával adta meg kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatait a fenti célok érdekében kezeljük (jogalap: érintett hozzájárulása) Az Ön által a megrendelése teljesítéséhez szükséges Ön által megadott adatok kezelésének jogalapja az Ön és az Adatkezelő között a jövőben létrejövő szerződések általunk történő teljesítéséhez, számla kiállításához szükséges (jogalap: szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettség teljesítése) Az Ön által a megrendelése során Ön által megadott adatok kezelésének jogalapja az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő jótállási kötelezettségek teljesítéséhez (jogalap: szerződés teljesítése)  
Hozzájárulás visszavonását követő esetleges adatkezelés Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait azt követően is kezelni, hogy Ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, abban az esetben, ha a további adatkezelés
a)     a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából,
b)     az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
c)    a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, vagy
d)   olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 
Kezelt személyes adatok köre
 
(azaz, melyek azok a személyes adatok, amelyeket kezelünk)
 
név, e-mail cím, szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám), illetve, ha a szállítási és a számlázási cím eltér, úgy a számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám) is  
név, e-mail cím, szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám), illetve, ha a szállítási és a számlázási cím eltér, úgy a számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám) is
 
név, e-mail cím, szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám), illetve, ha a szállítási és a számlázási cím eltér, úgy a számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám) is; valamint a konkrét leadott megrendeléssel érintett termékek
 
Adatkezelés időtartama
 
(azaz, mennyi ideig tároljuk, kezeljük az adatait, mikor töröljük azokat)
 
A regisztráció során megadott személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön törli felhasználói fiókját, vagy egyéb úton kéri személyes adatainak a törlését,  vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Amennyiben a regisztrációt követően terméket is rendelt tőlünk, akkor a regisztrációkor megadott adatokat a megrendelés teljesítése, majd a garanciális kötelezettségek teljesítése érdekében tovább kezeljük. Az utolsó leadott megrendelésétől számított 5. év elteltét követő 3 hónapon belül töröljük adatait, kivéve azon adatokat, melyek az Ön felé kiállított számlán szerepelnek. Ez utóbbi adatokat a hatályos számviteli jogszabályokban rögzített határidőig megőrizzük, majd az ezt követő három hónapos időtartam alatt töröljük. Kivételt képez ez alól, ha a garanciális igény hosszabb, mint a számlamegőrzési kötelezettség időtartama, mely esetben a számla adatokat a garanciális idő lejártát követő három hónapon belül töröljük. A garanciális ügyintézéshez szükséges adatait a garanciális idő lejártát követő harmadik hónap végéig kezeljük.  
Adatfeldolgozó
 (Azon személyek, cégek, amelyek a megadott adatok kapcsán egyes műveleteket jogosultak végezni. Az adatfeldolgozók tevékenységével kapcsolatos adatkezelési irányelveket az Adatkezelő határozza meg.)
 
Websas.hu Kft. (székhely: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B/3.) mint az Adatkezelő számítástechnikai rendszerének üzemeltetője. Az adatok feldolgozása a számítástechnikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése, hibáinak elhárítása érdekében történik. MPL – Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) és Schenker Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30.) mint futárszolgálat: adatfeldolgozási tevékenység: név, szállítási cím és értesítési telefonszám rögzítése a szállítási kötelezettség teljesítése céljából
P Census Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Kölcsey utca 66) mint könyvelőiroda: számlák rögzítése, tárolása a jogszabályban (számviteli törvény és egyéb jogszabályok) rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében.
 
Websas.hu Kft. (székhely:1149 Budapest, Egressy út 27-29. B/3) mint az Adatkezelő számítástechnikai rendszerének üzemeltetője. Az adatok feldolgozása a számítástechnikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése, hibáinak elhárítása érdekében történik.
 
 
P Census Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Kölcsey utca 66.) mint könyvelőiroda: számlák rögzítése, tárolása a jogszabályban (számviteli törvény és egyéb jogszabályok) rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében.
 
 
 
Kik ismerhetik meg a személyes adatait? Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk.
 
A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.
 
Adatbiztonság
 
Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát, milyen intézkedéseket teszünk adatai biztonsága érdekében?
Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával biztosítjuk. Személyes adatait biztonságos szervereken tároljuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.
Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.
 
Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 1.    Tájékoztatás kérése, hozzáférés:
 A táblázat első sorában megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
a)     az adatkezelés céljai,
b)     az érintett személyes adatok kategóriái,
c)     címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d)     a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e)     személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f)       panasz benyújtásának joga,
g)     annak tényéről, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár (társaságunk sem profilalkotást sem automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz).
 A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kötelesek vagyunk megadni. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérés érkezett, ezért szóban előterjesztett kérelem esetén kérjük, hogy külön jelezze, ha válaszunkat írásban kéri.
Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor. Az ismételt kérelem díj: 2000,- Ft.
2.    Személyes adatai helyesbítésének kérése
 Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatot a rendelkezésünkre bocsátja, úgy adatait helyesbítjük.
3.    Személyes adatainak törlése
A kezelt személyes adatot töröljük, ha
a)     kezelése jogellenes;
b)     Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)     Ön tiltakozik az adatkezelés ellen
d)     az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük;
e)     a személyes adatot jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.
4.    Személyes adatainak zárolása
  Törlés helyett korlátozzuk személyes adatai kezelését az alábbi esetekben:
a)     ha Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az adatok helyességét ellenőrizzük);
b)     ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
c)     ha a Varte Kft. nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
d)     ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az Ön, vagy a társaságunk jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
5.    Tiltakozás
 Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen ha  úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak. Tiltakozhat továbbá a személyes adatai kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogalapja kizárólag a jogaink érvényesítése (pl. az Önnel szemben fennálló követelésünk behajtása). Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Tiltakozását kérjük, hogy írásban a fenti, 1. sorban megadott elérhetőségeink valamelyikére küldje meg akként, hogy leveléből az Ön személy azonosságát kétséget kizárólag megállapíthassuk. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahova a válaszunkat küldhetjük. Ennek hiányában az Ön által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesítjük a választ.
Amennyiben a válaszunkban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
 
6.    Panasz
 Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (NAIH) panaszt terjeszthet elő a NAIH lentebb rögzített elérhetőségein.
 
7. Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy személyes adatait kérésére, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérése alapján az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldjük Önnek.
Igényérvényesítés módja
 
 
Hogyan érvényesítheti fenti jogait, igényeit?
 
1.    Adatkezelő megkeresése
 
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem jártunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.
 
2.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás
 
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) panaszt benyújtani. 
A NAIH elérhetőségei:
 
Honlap: http://www.naih.hu/

E-mail / Levelezési cím
ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.
 
Hivatali kapu
Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918
 
Telefon
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax
+36 (1) 391-1410
 
1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11

 
3.    Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a társáságunk székhelye vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
 
                     
 
 
A www.furdoszobawebshop.hu szerver naplózása
A www.furdoszobawebshop.hu weblap meglátogatásakor a webszerver az alábbiak szerint automatikusan naplózza a felhasználó adatait.
A felhasználó számítógépének IP címét regisztrációkor rögzít a rendszer, illetve rögzíti a regisztráció és a legutolsó belépés időpontját is. Ezen adatok statisztikai célokat szolgálnak, más célra ezen adatokat nem használjuk fel. Ezek az adatok egy külön adatbázisba kerülnek, és azok törléséig tároljuk őket.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a 2001. évi CVIII. tv (Eker. tv). 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: harminc nap.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
COOKIEK:
A honlap szolgáltatásunk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyez el az alábbi célok érdekében és ideig:
- "language" és "admin_language" cookiek: ezek a honlap nyelvét tárolják, 5 évig, nem tartalmaznak személyes adatot.
- "PHPSESSID" és "menu_left": Ezek olyan cookie-k, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer ilyen munkamenet cookie-kal azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt. ez az adott munkamenetet tartalmazza, a munkamenet végével automatikusan törlődik, nem tartalmaz személyes adatot.
Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
A társaságunk web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságot vesz igénybe. Ön a Weboldal, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásának használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez:
 A társaságunk a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Analytics cookiek egy év elteltével törlődnek a felhasználó számítógépéről.
A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honalpon érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/
 
Fürdőszobawebshop